• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenția Proprietăți Publice

Anunțuri

Anexă la
 ordinul Administratorului Î.S.“DPP”
nr. 75 din “13” aprilie 2017

 
 

Condiţii de acces pe proprietatea publică
aflată în administrarea (gestiunea) Întreprinderii de Stat “Detașamentul de Pază Paramilitară” învederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora

1. Entitatea care exercită dreptul de administrare, modalitatea în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietate:
1) Î.S. “Detașamentul de Pază Paramilitară” (Î.S. “DPP”), cu sediul la adresa MD-2005 mun. Chişinău, str. Colina Pușkin nr.19/1.
2) Datele de contact pentru depunerea cererilor de acces: anticamera; email: is.dpp@mail.md, fax 022 29-24-74.
2.  Caracteristicile proprietăţii publice, aflate în administrarea (gestiunea) Î.S. “DPP” care constituie obiectul dreptului de acces:
1) Proprietatea publică care constituie obiectul dreptului de acces este parte a imobilului situat la adresa: MD-2005 mun. Chişinău, str. Colina Pușkin nr.19/1.
2) Dreptul de acces pe proprietatea publică prevăzută la alin. 1) pct.2 este un drept de uz (folosinţă) care se exercită în condiţiile legii de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, (în continuare denumiţi furnizori), cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
3)  Furnizorii pot beneficia de dreptul de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Î.S. “DPP”, în condiţiile Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr.28 din 10 martie 2016 (în continuare Legea nr.28/2016), dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)  exerciţiul acestui drept nu contravine destinaţiei proprietăţii publice sau interesului public faţă de proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Î.S. “DPP”;
b)  lucrările de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Î.S. “DPP”  se efectuează în conformitate cu cerinţele de urbanism, de amenajare a teritoriului, privind calitatea în construcţii sau cele privind protecţia mediului, a sănătăţii, a ordinii publice, apărarea şi securitatea naţională, prevăzute de reglementările din domeniile respective.
c)  Imobilul Î.S. “DPP”  la care se oferă accesul: spațiului cu suprafața de 30 m2 pe acoperișul clădirii și 6 m2 încăpere tehnică în incinta clădirii de pe str. Colina Pușkin, 19/1, mun. Chișinău.

Tariful pentru dreptul de acces şi condiţiile în care acesta se aplică:
1) Tariful maxim pentru dreptul de acces se calculează sub forma unei plăţi unice conform Metodologiei de calcul a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1434 din 29.12.2016 şi include costurile suportate de către Î.S. “DPP”, luând în considerare criteriile stabilite de prezenta metodologie.
2. Tariful maxim sub formă unică pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului Î.S. “DPP” 1036, 33 lei per metru pătrat. Nivelul efectiv al tarifului de acces, precum şi modalitatea sa de plată (anual, trimestrial, lunar, integral) se stabileşte prin negociere directă între Î.S. “DPP” şi furnizorul de comunicaţii electronice în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi de elementele de infrastructură care fac obiectul lucrărilor de acces, pe baze nediscriminatorii.
3. Tariful de acces se va achita la încheierea contractului de acces. Contractul încheiat în formă autentică va urma modelul contractului-tip stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Î.S. “DPP” privind aprobarea Contractului-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, nr.13 din 07 iulie 2016.
4. La tariful prevăzut la alin.2) pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului Î.S. “DPP”   se adaugă obligația Furnizorului de a readuce în starea inițială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces pe proprietăți.
5. Tariful maxim prevăzut la alin. 2) a fost stabilit cu respectarea următoarelor principii:
1. să fie justificat şi proporţional cu afectarea imobilului Î.S. “DPP”;
2. să acopere doar prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum şi prin existenţa şi funcţionarea elementelor de infrastructură ale reţelelor publice de comunicaţii electronice care fac obiectul acestor lucrări;
3. să aibă în vedere, atunci când este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin instalarea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.

4. Limitări cu privire la exercitarea dreptului de acces:
1)Lucrările necesare pentru exercitarea dreptului de acces, inclusiv şi pentru exploatarea şi întreţinerea echipamentelor instalate pe proprietatea Î.S. “DPP” se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:
a)  să nu deterioreze căile de acces către sediul Î.S. “DPP” şi nici a altor entităţi situate în preajmă.
b)  să nu se perturbeze regimul de activitate a Î.S. “DPP”  şi a altor entităţi din aceeaşi
zonă.
2) Furnizorii au obligaţia de a readuce în starea iniţială proprietatea Î.S. “DPP” afectată de realizarea lucrărilor de acces sau, prin acordul părţilor, de a compensa Î.S. “DPP” cheltuielile determinate de readucerea în starea iniţială a proprietăţii afectate.
3) Furnizorii au obligaţia să suporte în întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreţinerea şi repararea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora.
4) Furnizorii au obligaţia să reamplaseze elementele reţelelor publice de comunicaţii electronice ori elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora pe cheltuială proprie, la solicitarea justificată a Î.S. “DPP”.
5) Furnizorii garantează că elementele de reţea instalate pe proprietatea Î.S. “DPP” nu au efecte secundare/nocive pentru persoanele aflate în perimetrul Î.S. “DPP”.
6) Furnizorii au obligaţia de a lua toate măsurile necesare in scopul evitării producerii de accidente care să pună in pericol viaţa cetăţenilor, să producă pagube materiale sau care să restricţioneze accesul în/pe imobilul Î.S. “DPP” .
7) Atunci când lucrările de acces intervin asupra structurii de rezistenţă a construcţiei sau imobilul/construcţia se încărca cu o sarcina suplimentară semnificativă, accesul va fi analizat numai după expertizarea tehnică a imobilului/construcţiei.
8)  Este interzisă amplasarea cu titlu provizoriu sau definitiv, pe faţada şi pereţii exteriori ai imobilului Î.S. “DPP” role de cabluri rezultate ca surplus al reţelelor de comunicaţii sau a diverselor echipamente care nu contribuie efectiv la funcţionarea reţelei existente.
9) Modalităţile de amplasare a reţelelor de comunicaţii ori elementelor de infrastructură asociată vor respecta normele tehnice aplicabile în vigoare privind proiectarea şi instalarea reţelelor de comunicaţii.

6. Procedura detaliată ce trebuie respectată de solicitantul dreptului de acces:
1. În vederea exercitării dreptului de acces, solicitantul va depune la Î.S. “DPP” o cerere însoţită de un set de documente şi informaţii, după cum urmează:
1) datele de identificare şi de contact ale furnizorului solicitant care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Î.S. “DPP”;
2)  scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;
3)  zona în care se intenţionează să se realizeze dreptul de acces (se va prezenta planul de situaţie, alte documente edificatoare);
4)   lucrările ce urmează a fi efectuate (memoriul tehnic de prezentare);
5)  durata estimativă a realizării lucrărilor, dar şi perioada în care intenţionează să beneficieze de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Î.S. “DPP” .
2.  Î.S. “DPP” va examina şi soluţiona în conformitate cu prevederile Legii nr.28/2016 cererea, documentele şi informaţiile prezentate în vederea respectării prezentelor condiţii de acces şi va comunica solicitantului soluţia motivată, în termen de cel mult 10 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de acces, însoţită de documentele şi informaţiile respective.
3. În cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii, termenul prevăzut la alin. 2) prelungindu-se în mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.
4. Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar în cazuri obiective si temeinic justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunica solicitantului în formă scrisă.
7. Prevederi finale:
1. Exercitarea dreptului de acces al furnizorului se va face doar după încheierea unui contract de acces între Î.S. “DPP”  şi furnizor.
2. Contractul privind exercitarea dreptului de acces se va încheia pe o perioadă de 15 (cincisprezece) ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor, exprimat în scris.
3. Contractul de acces încetează prin acordul de voinţă al părţilor, prin dispariţia imobilului, la expirarea duratei sale, ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligaţiilor sau în alte condiţii contractuale/legale.
4. Condiţiile în care se realizează dreptul de acces a furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Î.S. “DPP” în termen de 30 de zile de la data primei cereri privind exercitarea dreptului de acces se publică pe pagina web oficială a Î.S. “DPP”.
5.Lucrările de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Î.S. “DPP”  se pot efectua numai cu respectarea prevederilor prevăzute de Legea nr.28/2016 şi ale prezentelor condiţii.
6. Prezentele condiţii de acces se vor modifica şi/sau completa în mod corespunzător în funcţie de modificările/completările introduse în Legea nr.28/2016.
7. În măsura în care nu dispune prezentele condiţii se completează cu dispoziţiile Legii nr.28/2016.

Notă informativă

privind drepturile subiecţilor de date cu caracter personal

 
     Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, date cu caracter personal constituie orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
      Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor menţionate expres în Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimțămîntul în mod neechivoc pentru această prelucrare.
    În conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, Î.S. “Detașamentul de Pază Paramilitară” colectează datele cu caracter personal în scopuri determinate, explicite şi legitime pentru a le prelucra într-un mod compatibil cu aceste scopuri.
      Î.S. “Detașamentul de Pază Paramilitară” colectează datele in vederea prestării serviciilor de pază şi în alte scopuri corelate pentru realizarea obiectului de activitate principal. Datele personale ale angajaților sunt prelucrate numai în măsura necesară îndeplinirii scopurilor interne şi legale ale Î.S. “Detașamentul de Pază Paramilitară”, cu respectarea tuturor măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.
     Î.S. “Detașamentul de Pază Paramilitară”colectează date cu caracter personal din documentele de identitate ale vizitatorilor, prin sistemul de evidență manuală.
     În conformitate cu prevederile art.art.12-18 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, Dvs. dispuneţi de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie. În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Lege, sunteţi în drept să Vă adresaţi cu o cerere scrisă către Î.S. “Detașamentul de Pază Paramilitară”, mun. Chişinău, str.Colina Pușkin, 19/1.