• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
  • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
  • RU
  • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenției Proprietăți Publice

ANUNȚ- CONCURS

Federația Sindicatelor din Comunicații din Moldova (FSCM) anunță concursul literar pentru copii  "Impresii din vacanță". Pot participa copii membrilor de sindicat din organizațiile membre a FSCM, cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani.
Lucrările trebuie să conțină poezie, compunere sau eseu  la tema  "Impresii din vacanță". Acestea vor fi selectate după categorii de vârstă, de la 6 la 10 ani și de la 11 la 16 ani.
Termenul limită de colectare a lucrărilor – 5 septembrie a.2021
REGULAMENTUL
cu privire la organizarea şidesfăşurarea concursului literar pentru copii
cu genericul „Impresii din vacanță”
 
CAPITOLUL I.  DISPOZIŢII GENERALE
 
1. PrezentulRegulamentstabileștemodul de organizareşidesfășurare, precumșicondițiile de participare la concursulliterarpentrucopiiimembrilor de sindicat din cadrulFederațieiSindicatelor dinComunicații din Republica Moldova (FSCM), cu genericul„Impresii din vacanță” (încontinuare - Regulament).
2. Concursulesteorganizat de către FSCM, (încontinuare – Organizator) și aredreptscopstimularea creativității copiilor şi dezvoltarea iniţiativei, precum șiidentificareaşiapreciereaautorilorcelormaivaloroaselucrări.
3. Activitateaprivindorganizarea, desfăşurareaşitotalizarearezultatelorconcursuluiesteefectuată de cătreComisia de concurs din cadrul FSCM.
4. Modul de organizare, desfășurareșicondiţiile de participare la concurs, precumșimodalitatea de prezentare a lucrărilor, darșicriteriile de apreciere a acestorasuntaduse la cunoştinţaparticipanților de cătrepreședințiicomitetelorsindicale din cadrulorganizațiilormembre ale FSCM.
5. Regulamentulconcursuluiestedisponibilpepaginaoficială a FSCM: www.fscm.md.
 
CAPITOLUL II. DURATA CONCURSULUI  ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE
6. Concursul se va desfăşura în perioada de 05 august - 05 septembrie 2021. La concurs sunt invitaţi să participe copiii membrilor de sindicat din organizaţiile sindicale membre ale Federaţiei. Lucrările copiilor vor fi selectate după categorii de vârstă : 6-10 ani; 11-16 ani.
 
CAPITOLUL III. MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
7. Participanţii la concurs urmează să prezinte în comitetul sindical lucrarea care va fi scrisă citeț în formă deproză, eseu, compunere sau poezie, în care va  descrie impresii din vacanța de vară a anului  2021.
8. Lucrările vor fi semnate cu informaţia completă despre participant: numele, prenumele, vârsta sau anul nașterii, domiciliu, locul de muncă al părinţilor, telefonul de contact fix şi / sau mobil. Nu se acceptă la concurs lucrări anonime.
9. Data limită de participare la concurs este 05 septembrie 2021.
 
CAPITOLUL IV. EXAMINAREA LUCRĂRILOR
 
10. Examinarea lucrărilor se va efectua de către comisia de concurs (în continuare - comisie), creată prin dispoziția organizatorului. Președintelecomisieiestenumit de cătreOrganizator.
11. Comisia va evalua lucrările după următoarele criterii:
corespunderea tematicii concursului,originalitatea şi creativitatea lucrării.
12.Stabilirearezultatelor se varealiza conform baremelor de evaluare, de la 1 la 10, înfuncţie de punctajulobţinut, fiindapreciatelocurile I, II si III pefiecarecategorie de vârstă, pentrutoatelucrărileprezentate la concurs.
 
CAPITOLUL V. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI DECERNAREA PREMIILOR
 
13. Înfuncție de rezultateleobţinute, Comisiavanominalizacâștigătoriiconcursului.
14.Federaţia Sindicatelor din Comunicaţiiva asigura decernarea învingătorilor:
Pentru locul  I –   400 lei
Pentru locul  II – 350 lei
Pentru locul  III -          300 lei
15. Toţiparticipanţii la concurs vor fi menționațicu diplome de participareșicadouri.
16.Totalurile concursului vor fi publicate în buletinul informativ „Comunicaţii” şi pe site-ul oficial al FSCM: www.fscm.md.