• Tel/fax: 022-29-24-74 / 022-29-23-39
 • Audiență: Marți: 10:00 - 12:00 / Joi: 13:00 - 15:00
 • RU
 • RO
Întreprindera de Stat

Detașamentul de Paza Paramilitară

subordonat Agenția Proprietăți Publice

Situatii financiare pentru 2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
privind achiziționarea serviciilor financiare
prin procedura de achiziție proceduri negociate
 
 1. Denumirea întreprinderii: Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”;
 2. IDNO: 1003600104867;
 3. Adresa: mun. Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1;
 4. Numărul de telefon/fax: 022292474, 067429392;
 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a întreprinderii: info@dpp.md și www.dpp.md;
 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: info@dpp.md sau www.dpp.md;
 7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: servicii de pază;
 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați care îi pot satisface necesitățile să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:
 
Nr. Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință Valoarea estimată
  Lotul 1        
1. Servicii financiare ani 2 - -
 
 1. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 • Pentru un singur lot;
 • Termenele și condițiile de prestare solicitați – 2 ani;
 • Termenul de valabilitate a contractului: 2 ani;
 1. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):
 • informația privind denumirea, adresa juridică, datele de contact ale ofertatului;
 • extrasul din Registru de stat;
 • copia Licenței eliberată de Banca Națională a Moldovei;
 • lista bancomatelor pe întreg teritoriu al R.Moldova;
 1. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivel minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:
  
Nr. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței Nivelul minim/
obligativitatea
1. Deschiderea conturilor Mărimea comisionului 2 ani
2. Închiderea conturilor Mărimea comisionului 2 ani
3. Executarea ordinilor de plată în valută națională Mărimea comisionului 2 ani
4. Deservirea conturilor valută (MDL) Mărimea comisionului 2 ani
5. Deservirea proiectului salarial al angajaților Mărimea comisionului 2 ani
5.1 Perfectarea și eliberarea cardurilor salariaților Mărimea comisionului 2 ani
6. Eliberarea mijloacelor bănești din conturi Mărimea comisionului 2 ani
7. Dobînda la soldul contului în MDL Rata dobînzii 2 ani
       
   Notă:Criteriile de atribuire sunt:
 - cel mai bun raport calitate-cost;
Valuta și modul de achitare: MDL, prin transfer la contul prestatorului.
 1. Terminul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • Pînă la: ora 1000;
 • Pe data de 10.09.2020;
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: MD-2005, mun. Chișinău, str. Colina Pușkin 19/1;
 2. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile;
 3. Locul de deschiderii ofertelor: Î.S.„Detașamentul de Pază Paramilitară”, data de 10.09.2020, ora 1100;
 4. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat;
 5. Data publicării anunțului de inițiere: 26.08.2020.